Speciální třídy

V naší mateřské škole jsou dvě speciální třídy s kapacitou 26 dětí. Vzdělávají se v nich děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. – 4. stupně. Převážně jsou to děti s narušenou komunikační schopností a děti s poruchami pozornosti a chování.

V každé třídě jsou dvě učitelky – jedna je učitelkou třídní, která zodpovídá za dokumentaci třídy. Všechny učitelky ve speciálních třídách jsou plně kvalifikované s vysokoškolským vzděláním v oboru speciální pedagogiky – logopedie a etopedie. Každý rok se snažíme o obsazení pozice asistenta pedagoga k dětem, jejichž diagnóza tuto podporu vyžaduje. Asistent je pravou rukou dítěte a pravou i levou rukou pedagogovi. Umožňuje dětem individuální přístup a cílem je, aby se dítě stalo samostatným a časem mohlo i přestoupit do třídy běžného typu.  Děti všech tříd mateřské školy se vzájemně potkávají ráno, když se scházejí, při kulturních a společných akcích, v době pobytu venku a odpoledne, když se zase rozcházejí domů.

Pro umístění do speciální třídy je potřeba doporučení odborného lékaře – neurologa, dětského psychiatra, foniatra a doporučení školského poradenského centra. Spolupracujeme v této oblasti s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a se Speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči. Kontakty na tato centra naleznete zde.

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace