Logopedická prevence

Logopedická péče ve speciální třídě

Logopedická péče je součástí péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních třídách mateřské školy. Cílem je rozvoj komunikačních dovedností ve všech podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Oblasti logopedické intervence a rozvoj komunikačních dovedností zahrnují péči jak skupinovou, tak individuální (formy práce) a jsou v nich využívány i různé metody práce. Mateřská škola je kolektivní zařízení, které má optimální podmínky prostředí pro rozvoj řeči. Děti se učí komunikaci s dospělými, dětmi, navazuje nové kontakty, učí se řešit nové situace. Předností je, že pedagog (logopedická asistentka) pracuje s malými skupinkami dětí. Ve skupině dětí se objevují jedinci s narušenou, nedostatečně rozvinutou či zanedbanou komunikační schopností. Do speciálních tříd jsou integrovány děti na žádost rodičů a na doporučení školských poradenských zařízení (PPP, SPC). V našem případě se jedná o děti skupinově integrované (§ 16, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon), kdy mají děti v malé skupině (do 15 dětí) zajištěnu nadstandardní péči v oblasti rozvoje řeči, popřípadě v jiných oblastech. Dětem se věnují 2 speciální pedagogové – logopedické asistentky, s odpovídající kvalifikací. V jedné třídě pracuje i asistent pedagoga, který pomáhá při individuální i skupinové práci s dětmi, které vyžadují větší podporu.  Třída je prostorově i vybavením přizpůsobena speciálním potřebám dětí. Každé dítě má vypracovaný Individuální vzdělávací program (IVP) a podle něj v rámci běžného programu mateřské školy denně procvičuje řeč. Do programu třídy je cíleně zařazeno více aktivit na rozvoj jemné a hrubé motoriky, na rozvoj smyslového vnímání (zrakového, sluchového, hmatového, chuťového i čichového) a řečových dovedností. Tento intenzivní způsob speciálně pedagogické péče o řeč a ostatní složky výchovy zaručuje výrazný pokrok u většiny dětí. Jejich výsledky jsou ovlivněny převážně pravidelnou docházkou do mateřské školy.

Mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Liberci a s Mgr. Helenou Vackovou, která v mateřské škole vede logopedickou supervizi. Nebráníme se ani spolupráci s ostatními logopedy, které navštěvují děti s rodiči nad rámec logopedické péče v mateřské škole. Při výrazném zlepšení narušené komunikační schopnosti a po dohodě s rodiči a odbornými školskými poradenskými centry mohou děti přejít do běžné třídy v naší mateřské škole. Naopak po přijetí dítěte do mateřské školy, které během docházky je diagnostikováno a objeví se nějaký problém ve vývoji řeči či jiný, může být po vyšetření na specializovaném pracovišti a po dohodě se zákonnými zástupci přeřazeno do třídy speciální nebo může být integrováno individuálně v běžné třídě.

Logopedická péče v běžné třídě

Všechny děti, jejich rodiče dají k vyšetření souhlas, projdou v měsíci září logopedickým screeningem, který zjistí úroveň řečových dovedností dětí. Screening provádí Mgr. Helena Vacková – supervizor. Podle výsledků tohoto šetření jsou děti po dohodě a osobním jednání s rodiči zařazeny do skupiny, které se účastní tzv. „malé logopedické skupiny“ a 2x za měsíc se zúčastní ve speciální třídě individuálního procvičování řeči podle jejich specifických potřeb. Pokud potřeba nápravy řeči přesahuje personální kapacitu školy, jsou upřednostňovány děti předškolní a děti, které nenavštěvují žádnou logopedickou poradnu. Práce s nimi je zaznamenávána do notýsku pro rodiče, aby věděli, jak mají s dětmi pracovat doma a aby byli informováni o pokrocích svého dítěte. Rodiče jsou na prvních třídních schůzkách seznámeni s těmito metodami a formami práce a je jim připomenuta nutnost pravidelnosti a každodennost domácího procvičování. Případné potíže nebo nejasnosti při cvičení s dítětem mohou rodiče ihned konzultovat se zkušenými logopedickými asistentkami. Cílem je, aby se rodiče ve spolupráci s pedagogy setkali s velmi dobrými výsledky a děti odcházely do základní školy s dobrou výslovností většiny hlásek, se slovní pohotovostí, plynulou řečí a správným tempem řeči a s odpovídajícími komunikačními schopnostmi a dovednostmi.

Formy práce

Skupinová intervence – kolektivní logopedická péče – program logopedických chvilek

Kolektivní logopedická péče dětem zábavnou a hravou formou umožňuje překonávat jejich vlastní řečové obtíže, rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti i celou jejich osobnost. Je prováděna denně a prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem. Doplňována je mnoha speciálními didaktickými pomůckami. Neprobíhá jako ucelený blok, ale po částech během celého dopoledne. Výhodou heterogenních skupin je využívání všech metodických postupů. Děti se rády napodobují – cvičení pro rozvoj sluchové percepce a rozšiřování slovní zásoby může být stejně tak i přínosem pro děti dysfatické, mladší se učí od starších, starší se učí pomáhat mladším. Stimuluje se aktivita dítěte ostatními dětmi, rozšiřuje se slovní zásoba, zlepší se gramatická struktura řeči. Zlepší se a urychlí sociální adaptace dětí. Dítě se učí soutěžit, vyhrávat a prohrávat, učí se tyto situace emočně zvládat, obstát v konkurenci vrstevníků. V malém kolektivu třídy se tak připravuje nenásilnou formou na zahájení povinné školní docházky.

Pro rodiče máme připraveny ukázkové hodiny logopedické prevence, kde je seznámíme s možnostmi logopedické práce s dětmi v několika rovinách, naučíme je několik metod.

Kolektivní logopedická péče je zaměřena na:

 • dechová a fonační cvičení
 • procvičování obratnosti mluvidel (oromotoriky)
 • rozvoj sluchové a zrakové percepce
 • rozvoj fonematického sluchu
 • vnímání rytmického cítění, rytmizace mluveného i pohybového projevu
 • činnosti pro posílení zrakové i sluchové paměti
 • rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby
 • cvičení pro rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • sociálních dovedností
 • grafomotoriky
 • prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • hygienu mluvidel

Individuální intervence – individuální logopedická péče

Probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, který vytváří speciální pedagog – logopedická asistentka na základě vstupní diagnostiky. Je v něm respektován stupeň postižení dítěte, jeho věk i jeho schopnosti. Během logopedické terapie se logopedický asistent věnuje individuálně dítěti tak, aby se jeho vada řeči zmírnila či odstranila v co nejkratší době. Tempo práce s dítětem je přizpůsobeno jeho aktuálním potřebám. Je uskutečňována v rozsahu 10 – 15 minut. Cílem je maximální rozvoj komunikačních schopností a dovedností.

Individuální logopedická péče je zaměřena na:

 • rozumění řeči
 • motoriku mluvidel (oromotoriku), jemnou i hrubou motoriku
 • rozvoj sluchové a zrakové percepce
 • rozvoj základních grafomotorických dovedností
 • nácvik správné výslovnosti hlásek, jejich fixace a automatizace do běžné řeči
 • posilování sluchové a zrakové analýzy a syntézy
 • rozvoj fonematického vnímání
 • na rozvoj plynulosti řeči
  • vždy podle individuálních potřeb dítěte

Kritéria pro zařazování dětí do speciální třídy

Do speciální třídy pro děti s narušenou komunikační schopností jsou přijímány děti na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) nebo na základě doporučení odborného lékaře. Dětem je poskytnuto komplexní vyšetření v oblasti logopedické a psychologické, příp. foniatrické, psychiatrické, neurologické apod. Kontrolní vyšetření jsou prováděna dle potřeby a doporučení. Jsou podkladem pro vytvoření IVP.

Materiální podmínky

Speciální třídy jsou vybaveny dostatečným didaktickým materiálem. Do třídy se přijímá maximálně 15 dětí. S dětmi pracují dvě učitelky (speciální pedagog – logopedický asistent) a popř. asistent pedagoga. Obě učitelky spolu úzce spolupracují, společně vytvářejí IVP. Veškerá práce ve speciální třídě probíhá v úzké součinnosti mezi supervizorkou, učitelkami a rodiči. Rodiče mají možnost být přítomni spontánní či řízené činnosti. Jedenkrát za 14 dní jsou do speciální třídy zvány i děti z běžné třídy, které jsou v logopedické péči supervizorky. Děti si domů odnášejí logopedický deník se cvičeními.

Diagnostika

Tvorbě IVP vždy předchází diagnostika dítěte. Opíráme se o závěry logopedického i psychologického vyšetření a od dalších odborných lékařů. Které dítě s rodiči navštíví. Po nástupu dítěte do mateřské školy probíhá speciálně-pedagogická a pedagogická diagnostika od kmenových učitelek.

Diagnostika se skládá z:

 1. anamnézy
 2. orientační sluchové zkoušky
 3. vlastního vyšetření řeči
 4. zjištění laterality
 5. úrovně hrubé a jemné motoriky
 6. úrovně grafomotoriky
 7. motoriky mluvidel
 8. dechové koordinace
 9. a další diagnostiky v oblasti obsahu předškolního vzdělávání

Cílem logopedické péče je rozvoj komunikačních schopností a řečových dovedností dítěte ve všech jazykových rovinách (pragmatické, lexikálně-sémantické, fonologicko-fonetické a morfologicko-syntaktické) přiměřeně k věku dítěte. Náprava vad řeči u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s narušenou komunikační schopností. Komunikační schopnosti hrají klíčovou roli ve školním prostředí, rozhodují o posuzování výkonu dítěte, ovlivňují procesy učení a působí i na kvalitu socializace dítěte do prostředí vrstevníků.

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace