Právní rámec MŠ

Činnost a provoz naší mateřské školy je legislativně upraven následujícími dokumenty:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky

Ústavní zákon 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

ZÁKONY (vždy ve znění pozdějších předpisů)

 • Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY (vždy ve znění pozdějších předpisů)

 • NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • NV č. 341/2017Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
 • NV č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci
 • NV č. 222/2010 Sb., katalog prací

VYHLÁŠKY (vždy ve znění pozdějších předpisů)

 • č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY (vždy ve znění pozdějších předpisů)

 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • metodická doporučení MŠMT

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace