Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové organizace

"Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si zapamatuji. Co si vyzkouším, tomu taky rozumím."
Konfucius

Dětem zajišťujeme příjemný pobyt, klidné zázemí a poskytujeme jim pocit bezpečí a lásky, pochopení, radosti i poučení během doby, kterou v mateřské škole tráví.

Dětem ukazujeme svět takový, jaký je – není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, veselý i smutný, tak jako v pohádce nebo v písničce.

Chceme, aby naše škola zůstala školou „mateřskou“.

„Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti udělat šťastnými.“
Z. Matějček

Naším cílem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

M– Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city, vůli, kamarádské vztahy – cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností, se zaměřením na rozvoj smyslů.

A– Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě, utvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí.

T– Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu.

O– Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty.

U – Zdokonalovat děti v oblasti hudební, tělesné, výtvarné, pracovní, jazykové, literární, matematické a enviromentální.

Š– Rozvíjet a prohlubovat spoluúčast s rodiči v individuální spolupráci, nabídkou společných akcí, poradenským servisem, vzájemnou komunikací.

E– Efektivně řídit organizaci.

K– Podporovat sebereflexi všech, kteří ovlivňují práci s dětmi.

Plnění cílů se aplikuje v nabídce každodenních činností, které tak tvoří běžný denní řád a jsou součástí třídních vzdělávacích programů, které navazují na školní vzdělávací program

Kvalitní vzdělávání

pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Matouš a Matylda objevují svět“

řídíme se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

Aktuality

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace